Monument Valley i matematikk- og engelskundervisningen

Bruk matematiske begreper, og jobb med skriving i et vakkert spillunivers.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Monument Valley er et spill tilgjengelig i App Store og Google Play. I spillet styrer du prinsessen Ida i et M.C. Escher-aktig univers, med optiske illusjoner og stemningsfull grafikk og musikk.

Slik gjør du

Elevene kan enten jobbe i gruppe eller alene med spillet. Dette er et spill som elevene enkelt vil komme i gang med, men Monument Valley kommer snart til å sette dem på prøve.

Hovedoppgaven i spillet er å flytte prinsessen til utgangen av brettet. Dette gjøres ved å flytte prinsessen, bygninger, gangbroer eller trapper rundt om i spillet. Elevene skal skrive et løsningsforslag til hvert av brettene i spillet. De må bruke mest mulig matematiske begreper, det kan være naturlig å fokusere på geometri. Spillet kan også brukes i engelsk, enten for ren skrivetrening, eller for å øve seg på bruk av et beskrivende språk.

Mål

Læreplanmål knyttet til oppgaven, se også nederst i opplegget

Matematikk: Geometri

Geometri i skolen handlar mellom anna om å analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og gjere konstruksjonar og berekningar. Ein studerer dynamiske prosessar, som spegling, rotasjon og forskyving. Hovudområdet omfattar òg det å utføre og beskrive lokalisering og flytting.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • analysere, også digitalt, eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke dei i samband med konstruksjonar og berekningar
 • tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt ved å bruke ulike hjelpemiddel
 • bruke koordinatar til å avbilde figurar og finne eigenskapar ved geometriske former
 • utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnement ved hjelp av geometriske idear og gjere greie for geometriske forhold som har særleg mykje å seie i teknologi, kunst og arkitektur

Norsk: Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

Utstyr

Nettbrett eller smarttelefon (iOS eller Android)

Spillet har vanligvis en pris på 44,-.

Forberedelse

Lærer kan med fordel sette seg inn i spillet men det er ingen forutsetning for en vellykket økt. Jeg oppfordrer alltid elevene til å hjelpe hverandre, og i dette tilfelle vil en del elever virkelig skinne.

Tips

Det er bare fantasien som setter grenser på hvordan spillet kan bli brukt i undervisningen. Før en introduksjon av spillet, ville jeg ville ha snakket med elevene i forkant om hvilke matematiske begrepsom en bør bruke i en slik framstilling.

Oppgaveforslag

Dere skal bruke spillet Monument Valley til å lage en walkthrough, som på norsk betyr en løsningsbeskrivelse til spillet.

Denne beskrivelsen skal dere skrive inn i et google-dokument som dere får utlevert.

 1. Dere skal i beskrivelsen forsøke å bruke mest mulige av de matematiske begrepene som er beskrevet under, bruk gjerne andre begreper dere kjenner til innenfor matematikken:
 • Stump vinkel, altså en vinkel som er over 90 grader
 • Spiss vinkel, altså en vinkel som er under 90 grader
 • 90 grader
 • 180 grader
 • 360 grader
 • Rotasjon rundt et punkt, for eksempel når de ulike trappene rotere
 • Punkt på en linje, for eksempel gå fra A til B
 • Grunnlinje

2. Ta tiden for å finne ut hvor lang tid det tar å gjennomføre ett brett. Sammenlign med de andre gruppene for å finne ut om dere har oppnådd samme tid.

 • Finn medianen for tiden, altså det tallet som er i midten når dere stiller tallene opp i stigende rekkefølge.
 • Finn deretter typetallet, altså det tallet som forekommer flest ganger.
 • Klarer dere også å finne gjennomsnittet for alle tidene?

Evaluering av opplegg

Jeg vil anbefale alle å bruke spill i undervisningen siden dette gir en variert og god undervisning. Elevene gav tilbakemelding om at de synes økten hadde både vært spennende og at de mente lærerene burde bruke spill i undervisningen. Men det er viktig å fokusere på hva som er formålet med økten og for meg blir diskusjonen som kommer i etterkant den viktigeste del av opplegget.

Brukene av samskriving for løsningsforslagene har jeg stor tro på, men det forutsetter at elevene er flinke til å notere underveis. En annen erfaring jeg gjorde var at noen grupper fungerte veldig bra, ved at elevene hjalp hverandre framover i spillet. Mens andre grupper ikke delte sine erfaringer og det ble da et stort sprik mellom hvor langt elevene kom i spillet og hvilke oppgaver de fikk utført.

Tilleggsinformasjon

Matematikk etter 3.trinn

Eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet.
Lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet.

Matematikk etter 4.trinn

Utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne.

Matematikk etter 6.trinn

Beskrive eigenskapar og minimumsdefinisjonar av to/tredimensjonale figurar og forklare eigenskapar figurane har felles, og eigenskapar som skil dei frå kvarandre.

Matematikk etter 9.trinn

Beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster.
Utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar.
Utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar.

Norsk etter 4.trinn

Bruke komma og andre skilletegn i tekster
Kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
Skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk

Norsk etter 7.trinn

Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
Bruke fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygning i samtale om egne og andres tekster
Gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster
Prøve ut skriving av tekster på sidemål
Skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur
Skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting

Norsk etter 10.trinn

Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
Bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av tekster
Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
Skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter